Zodpovedné riadenie dodávateľov

nákladné vozidlo v sklade

Budujeme dôveryhodné obchodné vzťahy

Udržateľnosť a zodpovednosť sú dôležité pri budovaní dôveryhodného partnerstva s dodávateľmi. Spravidla spolupracuje Grundfos len s dodávateľmi, ktorí majú za hlavnú prioritu kvalitu, životné prostredie, etiku, pružnosť a bezpečnosť dodávok. Veríme, že naša zodpovednosť presahuje zdroje, výrobky a komponenty, pretože sme tiež zodpovední vo vzťahu k ľuďom a komunitám, z ktorých taktiež čerpáme. V tejto fáze, a pokiaľ ide o zodpovedné riadenie dodávateľov, náš hlavný dôraz je kladený na dodávateľov Skupiny priamych materiálov, tj. dodávateľov surovín, komponentov a ďalších materiálov používaných k priamej výrobe.

Preto očakávame, že všetci naši priamy dodávatelia budú rešpektovať Etický kódex dodávateľa - Grundfos Supplier Code of Conduct, ktorý vychádza z 10 princípov programu OSN Global Compact. Avšak, naším cieľom nie je len dodržiavanie predpisov: Chceme tiež byť považovaný za aktívneho partnera, ktorý vytvára hodnotu tým, že inšpiruje našich dodávateľov k zlepšeniu v oblasti udržateľnosti a zodpovednosti.

Grundfos očakáva od svojich dodávateľov vysokú úroveň, pričom zároveň uznáva, že naši dodávatelia sú zdrojom konkurenčnej prevahy a kľúčom k dosiahnutiu našich strategických obchodných cieľov. Grundfos nasleduje súbor dobre popísaných procesov získavania zdrojov, ktoré všetky podporujú náš strategický prístup pre riadenie dodávateľov. Zodpovedný manažment dodávateľov je zakotvený v týchto obchodných procesoch, ktoré sú riadené a podporované Group Purchase. Group Purchase je zodpovedný za všetkých dodávateľov Skupiny a miestne nákupné oddelenia sú zodpovedné za miestnych dodávateľov. Group Purchase však podporuje taktiež miestne procesy a poskytuje zodpovedajúce prostriedky.

Kódex správania dodávateľa

V roku 2008 zaviedla firma Grundfos Etický kódex dodávateľa s cieľom presne a jasne definovať etické zámery a očakávania voči našim dodávateľom. Firma Grundfos chce spolupracovať len s tými priamymi dodávateľmi, ktorí sú ochotní spolupracovať v súlade s Etickým kódexom dodávateľa, a ktorí uznávajú zodpovedné subdodávateľské riadenie. Je to potrebné pre naše hodnotenie kvality, dodacích podmienok a nákladnosti, a taktiež pre rozhodovanie o nadväzovaní budúcej spolupráce. Etický kódex dodávateľa sa stal povinnou časťou zmluvných záväzkov uzavretých medzi spoločnosťou Grundfos a našimi dodávateľmi.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati