Vytváranie zdieľanej hodnoty

Podnikanie ide ruka v ruke so spoločnosťou.

Veríme, že úspech firmy Grundfos a úspech spoločnosti veľkou mierou spočívajú na vzájomnej podpore. Cesta k úspechu je v spoločnosti Grundfos založená na vytváraní hodnôt pre spoločnosť. Týka sa to zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov a všetkých komunít, v ktorých pôsobíme. Zároveň to znamená starať sa o životné prostredie takým spôsobom, ktorý zaistí trvalú kvalitu pre spoločnosť a pre našu budúcu podnikateľskú činnosť.

V zásade veríme, že firma Grundfos a spoločnosti, v ktorých pôsobíme, sú vzájomne na sebe závislé. Úspešné firmy potrebujú zdravú spoločenskú základňu a zdravé spoločnosti potrebujú úspešné firmy. Naše podnikateľské rozhodnutia totiž vychádzajú z princípu zdieľanej hodnoty - hodnota, ktorá prináša prospech obom stranám.

Vytvárať zdieľanú hodnotu znamená myslieť dopredu a súčasne dosahovať vynikajúce krátkodobé výsledky. Znamená to, že v rámci trvalo udržateľného rozvoja a zodpovednosti budeme dôkladne vyberať také iniciatívy a zameriavať sa na zdroje v takých oblastiach, aby naše pôsobenie prinášalo čo najväčší prospech, ako aj konkurenčné výhody. Sme presvedčení, že tento spôsob vyhovuje daným účelom. Koncepcia zdieľanej hodnoty pretína rovinu udržateľnosti a zodpovednosti, posilňuje našu stratégiu a zvyšuje dopad nášho úsilia.

Model zdieľanej hodnoty

Postup vytvárania zdieľanej hodnoty prebieha paralelne s tvorbou hodnotového reťazca. Model zdieľanej hodnoty rozdeľuje tvorbu hodnôt do štyroch hlavných oblastí; nákup, proces, ľudia, produkty. Pomáha nám vymedziť naše aktivity a zostaviť ich poradie podľa priority, čím sa zvýši ich dopad na Grundfos a okolitú spoločnosť. Ako svetová spoločnosť si uvedomujeme, že naše podniky sa musia v rámci udržateľného rozvoja a zodpovednosti stretávať s rôznymi problémami. Preto model odráža našu podnikateľskú stratégiu globálneho myslenia (Business Strategy of thinking globally), ktorá umožňuje našim spoločnostiam prispôsobiť sa miestnym podmienkam.

Prečítajte si, ako tvoríme zdieľanú hodnotu paralelne s hodnotovým reťazcom.

Viac o projektoch, ktoré ilustrujú prístup k vytváraniu našej zdieľanej hodnoty.

Model zdieľanej hodnoty
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati