Spracovanie správ

file

Správa o udržateľnom rozvoji a zodpovednosti firmy Grundfos

Naše výročné správy o udržateľnosti poskytujú informácie o našej výkonnosti v rámci udržateľného rozvoja a zodpovednosti firmy.

Účel správy

Hlavným účelom vypracovania správy je informovať, ako sa firma Grundfos podieľa na trvalo udržateľnom rozvoji. Okrem toho zaručuje úplnú transparentnosť firemných aktivít v rámci udržateľného rozvoja a zodpovednosti.

Ďalší dôvod správy pre udržateľnosť je predložená iniciatíva OSN Global Compact (UN Global Compact), ktorá požaduje od svojich podporovateľov vypracovanie výročnej správy o vývoji (Communication on Progress - COP). V Správe o vývoji (COP) verejne informujeme zainteresované strany o priebehu implementácie desiatich princípov OSN Global Compact a o podpore rozsiahlych cieľov rozvoja.

Okrem informácií dostupných v rámci programu OSN Global Compact využíva firma Grundfos taktiež informácie poskytované organizáciou Global Reporting Initiative (GRI), ktorá slúži pre rozhodovanie o ďalšej činnosti firmy. GRI je reportingová metodika, ktorá definuje zásady a indikátory, ktoré môžu organizácie použiť pre meranie a reportovanie svojej ekonomickej, environmentálnej a sociálnej výkonnosti.

Správa navyše odráža náš prístup k vytváraniu zdieľanej hodnoty, lebo obsahuje články a reporting z oblastí NÁKUP, PROCES, ĽUDIA a VÝROBKY (PURCHASE, PROCESS, PEOPLE and PRODUCT), a zahŕňa všetky hľadiská hodnotového reťazca firmy Grundfos.

Zainteresované strany

Správa o udržateľnosti sa zaoberá všetkými aspektmi hodnotového reťazca firmy Grundfos a je dôležitá pre celý rad zainteresovaných strán, ktoré môžeme rozdeliť do troch skupín:

  • obchodní partneri
  • lídri verejnej mienky, médiá, experti a mimovládne organizácie
  • súčasní, bývalí a potenciálny zamestnanci

Téma 2010

V spoločnosti Grundfos sa zapájame do partnerstiev, spájame sa s inými spoločnosťami a organizáciami pre hľadanie spôsobov pre viac udržateľný svet. Preto je hlavnou témou našej Správy o udržateľnosti za rok 2010 "Spolupráca - cesta k trvalo udržateľnému rozvoju".

Správa uverejňuje okrem iného aj články o tom, ako firma Grundfos ako obchodná spoločnosť vyhľadáva rôzne druhy spolupráce, napr. s dodávateľmi a mimovládnymi organizáciami, s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati