Stratégie a politika

Udržateľný rozvoj a zodpovednosť sú nedielnou súčasťou našich podnikateľských aktivít.

Naším oporným bodom budúcnosti je myšlienka sformulovaná v Inovačnom zámere(Grundfos Innovation Intent). Pre pomoc pri realizácii tohto zámeru vytvoril Grundfos podnikovú stratégiu na obdobie 2011- 2015. Podniková stratégia sa zameriava na päť strategických bodov:

  • Zdravá Štruktúra
  • Skutočne globálna úroveň
  • Diferenciácia podnikania
  • Inovačný zámer
  • Skvelí ľudia

Hlavné úsilie bolo venované definovaniu nášho prístupu k otázke trvalo udržateľného rozvoja, ktorý teraz tvorí nedielnu súčasť našich piatich strategických bodov. K ich realizácii dospejeme tak, že minimalizujeme naše negatívne ekologické stopy, rozšírime zákazníkmi riadené zelené riešenia, budeme rozvíjať kompetencie smerujúce k realizácii Inovačného zámeru, zapojíme sa do verejnej politiky, a budeme revitalizovať hodnoty, ktoré nás ako celosvetovú spoločnosť spájajú. Zatiaľ čo naše hlavné hodnoty, morálny kódex Grundfos (Code of Conduct) a podniková politika sú základom pre naše zodpovedné podnikanie, firemná stratégia (Group Strategy) nás posúva vpred v procese rozvoja skutočne udržateľného podniku.

Celosvetové pôsobenie

Aby sme mohli udržateľnosť a zodpovednosť vykonávať efektívne, je veľmi dôležité, aby rozvíjanie udržateľnosti a zodpovednosti firmy zapustilo korene v celej našej organizácii. Preto jednotlivé plány realizujeme a aplikujeme naprieč obchodnými jednotkami a spoločnosťami, ako na globálnej tak na miestnej úrovni. Povinnosťou každého z nás je správať sa podľa toho.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati