Politika Skupiny - sociálna zodpovednosť podnikov

Zamestnanci na flexibilnom pracovisku

Grundfos - udržateľná spoločnosť

Grundfos je riadený spôsobom, ktorý spĺňa alebo prekonáva etické, právne a verejné očakávania, ktoré spoločnosť na firmu kladie. Ako taký ovplyvňuje a odráža sa vo všetkom, čo robíme, v každom rozhodnutí, ktoré urobíme a v každom úkone, ktorý podnikneme.

Budeme vždy usilovať o udržateľný rozvoj.

Naša globálna prítomnosť preto musí harmonizovať s okolím a ľuďmi, na ktorých životy a podmienky máme vplyv. Budeme sa aktívne zúčastňovať v miestnej komunite a podporovať iniciatívy, ktoré budú stimulovať miestne komunity, rovnako ako aj Grundfos.

Grundfos - komplexná spoločnosť
Chceme vytvoriť komplexnú spoločnosť s vnímavým pracovným prostredím, ktoré chová hlbokú úctu k rozdielom medzi každým jednotlivým zamestnancom. Ako samozrejmosť, je naša spoločenská zodpovednosť prejavovaná prostredníctvom konkrétnych iniciatív v rámci jednotlivých spoločností skupiny na príklade nášho rozhodnutia zamestnávať ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou v dôsledku fyzických, duševných alebo sociálnych dôvodov, za flexibilných podmienok. Takéto zamestnanie môže byť čiastočne založené na vládnych dotáciách, kde sú taktiež uvedené v zákonoch a/alebo dohodách.

Na spokojnosti našich zamestnancov nám úprimne záleží. To je dôvod, prečo si neustále kladieme za cieľ zaistiť zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Navyše je prirodzenou súčasťou firemnej kultúry ponúknuť zamestnancom činnosti, ktoré siahajú ďalej ako odborné témy, s cieľom podporiť tímového ducha a osobnú kvalifikáciu zamestnancov. Keď si uvedomíme existenciu problémov týkajúcich sa zamestnania, ponúkneme pomoc - do tej miery, že pracovisko je schopné pomôcť vyriešiť alebo zmierniť problém.

Grundfos - zodpovedná spoločnosť
Trváme na tom, aby naše spoločenské a etické chovanie bolo v súlade s medzinárodnými prehláseniami o ľudských právach a ochrane zamestnancov - a trvalo vyžadujeme to isté aj od našich dodávateľov. Okrem toho, stimulujeme našich zákazníkov, aby jednali spoločensky a eticky zodpovedným spôsobom.

Chceme byť zodpovedná spoločnosť skutkami, aj slovom, a s náležitým ohľadom na vlastné obchodné postupy a etické správanie. Chceme, aby nás takto vnímali naši zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, miestne komunity, v ktorých pôsobíme, a naši konkurenti.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati