Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

krajina

Politika Skupiny - Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (EHS) práce v rámci skupiny Grundfos je súčasťou firemného zamerania na trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je súčasťou našich základných hodnôt. Zásady EHS sú rozpracované tak, aby odpovedali nášmu prístupu k celkovej práci v rámci EHS a s cieľom zaistiť, aby sme plnili očakávania našich zákazníkov, zamestnancov, komunity, v ktorej žijeme, a ďalších zainteresovaných strán. Politika EHS sa vzťahuje na celý Grundfos Group a má byť použitá pre vnútornú a vonkajšiu komunikáciu.

Životné prostredie
S globálnou prítomnosťou a činnosťou, Grundfos uznáva našu zodpovednosť za životné prostredie. Budeme priebežne hodnotiť a zlepšovať environmentálne vplyvy všetkých našich činností a prostredníctvom konkrétnych akcií budeme dávať dobrý príklad, ako preukázať úctu a starostlivosť o životné prostredie.

Zdravie a Bezpečnosť
Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je pre nás dôležitejšie ako čokoľvek iné. Preto budeme neustále zlepšovať pracovné prostredie našich zamestnancov tým, že zabezpečíme preventívne opatrenia, aby pracovné podmienky boli v súlade s vysokými štandardami povolania na pracovisku. Okrem toho sa vždy budeme správať k našim zamestnancom dôstojne a s rešpektom.

Záväzky
Aby bolo zaistené, že budeme neustále zlepšovať našu výkonnosť EHS, zaviazali sme sa, že:

  • budeme aplikovať Certifikované sústavy riadenia ISO 14001 a OHSAS 18001 s cieľom spĺňať a neustále zlepšovať podmienky EHS vo všetkých súvisiacich aspektoch.

  • Zaviažeme sa na dosiahnutie súladu s platnými požiadavkami a ďalšími požiadavkami, ktoré sme schválili. Chceme sa stať vzorom tým, že stanovujeme dobrý príklad a ideme ďalej, ako požaduje zákon. Budeme neustále podporovať a ovplyvňovať lokálne a globálne právne predpisy, ktoré chránia životné prostredie, zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, pracovísk a spoločenstvo.

  • Podporujeme zodpovedné myslenie pre problematiku ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, lebo sa to týka všetkých zamestnancov, všetkých úrovní komunikácie a zdieľania osvedčených postupov.

  • Prispôsobujeme náš globálny prístup k životnému prostrediu, zdraviu a bezpečnosti práce, a uverejňujeme naše úspechy na všetkých úrovniach organizácie.

Z hľadiska životného cyklu hodnotíme a zlepšujeme dopad na životné prostredie oboch našich výrobkov, procesov, zariadení a dodávateľov. Neustále hľadáme trvalo udržateľné riešenia zlepšenia pracovného prostredia našich zamestnancov a vonkajšieho prostredia, v ktorom všetci žijeme a pracujeme.

Environmentálne oddelenie skupiny Grundfos je zodpovedné za prípravu zásad EHS, ich revíziu a dodržiavanie.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati