Budúcnosť technického poradenstva – Časť II

Man looking through a window
Stretnutie s odborníkmi

Stretnutie s odborníkmi
Ako sa bude vyvíjať odvetvie inžinierskeho poradenstva? S akými problémami sa potýka? Je nízky
obsah uhlíka odpoveďou? A aký je stav v odvetví komerčných budov? Odpovede na niektoré z
týchto otázok získal Grundfos od dvoch odborníkov, ktorí majú dobrý prehľad v súčasnej situácii.
Najprv nám svoje názory prednesie Dr. Dorte Rich Jørgensen, riaditeľka pre udržateľnosť (Senior
Sustainability Manager) spoločnosti Atkins; a potom nám priblíži svoj pohľad John Deasy, obchodný
riaditeľ pre Veľkú Britániu (Commercial Director) spoločnosti Hilson Moran.

Dr. Dorte Rich Jørgensen
Dr. Jørgensen nedávno pracovala ako riaditeľka pre udržateľnosť spoločnosti Atkins na stavbe
olympijského parku v Londýne 2012. Dr. Jørgensen má 23 rokov skúseností v oblasti úspešného
zavádzania udržateľnosti do zastavaného prostredia a infraštruktúrnych projektov v mnohých
novátorských a ocenených projektoch. Je hosťujúcou profesorkou v oblasti inovácií na Heriot-Watt
University a členkou organizácie Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE, združenie
inžinierov pre technické zariadenia budov).

Spoločnosť Atkins je poprednou spoločnosťou na poli inžinierskeho a projektového poradenstva
so zastúpením vo Veľkej Británii, Severnej Amerike, Blízkom východe, v Ázii, Tichomorí a v Európe.
Spoločnosť má sídlo v Londýne a zúčastnila sa niekoľkých špičkových svetových inžinierskych projektov
– doma aj v zahraničí.

John Deasy
Zhovárali sme sa s Johnom Deasym, obchodným riaditeľom Hilson Moran UK. John Deasy spája
skúsenosti zo zasadacej miestnosti vedenia s projektovou prácou. Podelil sa s nami o poznatky o
budúcnosti tohto odvetvia na základe svojich skúseností na všetkých úrovniach.

Hilson Moran je poprednou nezávislou multidisciplinárnou poradenskou spoločnosťou. Spoločnosť
so sídlom v Londýne má sieť kancelárií vo Veľkej Británii, Európe a na Blízkom východe. Hilson
Moran ponúka celý rad inžinierskych služieb.

Pohľad spoločnosti Atkins

Prekonávanie problémov: tímová práca v dodávateľskom reťazci

Základné údaje o spoločnosti Atkins:

Príjmy: GBP: 1,72 miliardy

Rok založenia: 1938

  1. najväčšia celosvetová projektová spoločnosť na svete

Najväčšie multidisciplinárne poradenstvo v Európe

DORTE RICH JØRGENSEN

Dr. Dorte Rich Jørgensen, Principal Sustainability Engineer, Design and Engineering, Atkins

(Foto Adrian Houston)

 

Aké sú momentálne najväčšie problémy v odvetví?

DRJ: Odvetvie stojí pred obrovskou výzvou rozširovať svoje zručnosti, aby vyhovelo meniacim sa nárokom smerom k udržateľnejšiemu prístupu k riešeniu globálneho otepľovania a zároveň prešlo obdobím prechodu v ekonomike. Projekt olympijských a paralympijských hier v Londýne 2012, na ktorom sa zúčastnila firma Atkins, ukázal, že je možné, aby tisícky inžinierov a konštruktérov odviedli vynikajúcu prácu na vlajkovom projekte, ktorého podstatou je udržateľnosť, a to všetko v rámci rozpočtu a načas. S viacerými takýmito projektmi budú môcť klienti a projektové tímy riešiť spomínané problémy.


Podľa mojich skúseností vznikajú najlepšie projekty zvyčajne v tímoch, ktoré úzko spolupracujú v rámci celého dodávateľského reťazca a vzájomne sa tak ovplyvňujú vo vytváraní toho najlepšieho, čoho sú schopní.

Dr. Dorte Rich Jørgensen

Môžete uviesť príklad, ako odvetvie pracuje na dosiahnutí cieľov udržateľnosti?

DRJ:  Zúčastnila som sa prác tímu Atkins pre návrh infraštruktúry pre olympijské a paralympijské
hry v Londýne 2012. Ako riaditeľka pre udržateľnosť spoločnosti Atkins som pracovala s klientami
na zabezpečení splnenia cieľov udržateľnosti. Napríklad projekt Wetland Bridges dosiahol doteraz
najvyššie skóre (98,3%) v ratingu udržateľnosti CEEQUAL (všeobecne rozšírený formát na hodnotenie
a ocenenie udržateľnosti projektov).

Výsledok zahŕňa mnoho novátorských projektových riešení, vrátane: použitia regenerovaných
materiálov, nízkouhlíkového betónu a recyklovateľných materiálov, zámeny toxických materiálov za
ekologické alternatívy, zodpovedného zabezpečenia zdrojov, ako napr. dreva a minimalizácie odpadu.
A to všetko pod podmienkou, že dizajn bude užívateľsky prívetivý.

A čo budovy s nízkym obsahom uhlíka – čo je zvláštne na týchto budovách?

DRJ: Pri týchto budovách projektanti zabezpečujú, aby bola požadovaná spotreba energie budovy
počas prevádzky znížená. Dá sa to dosiahnuť optimalizáciou základných parametrov, ako je napr.
orientácia budovy, pomer zasklenia/zatienenia pre optimalizáciu denného svetla, izolácia, a pod.
Požiadavky na energiu počas prevádzky je potom nutné splniť energeticky účinným spôsobom, t.j.
prirodzeným vetraním, rekuperáciou tepla, efektívnym riadením osvetlenia a výberom energeticky
efektívneho zariadenia.

Pred odovzdaním klientovi musí byť budova postupne uvedená do prevádzky v priebehu roku, aby
sa nastavila efektívna prevádzka a prispôsobila sa zmenám počas ročných období.

Pri preberaní budovy je potrebné dôkladne zaškoliť prevádzkovateľa a tak zabezpečiť, aby sa budova
prevádzkovala a udržiavala spôsobom, akým bola navrhnutá.

Pohľad spoločnosti Hilson Moran

Podpora inovácií a nových riešení
Základné údaje o spoločnosti Hilson Moran:

Počet zamestnancov: viac ako 200

Sídlo: Londýn

Jedna z najväčších nezávislých spoločností v oblasti inžinierskeho poradenstva vo Veľkej Británii


Sme presvedčení, že úloha inžinierov bude stále
dôležitejšia, a to pri zmierňovaní zmien podnebia
a znižovaní nákladov na energiu a pri poskytovaní poradenstva v rámci neustále zložitejšieho právneho a legislatívneho prostredia.

John Deasy

John Deasy, Commercial Director UK, Hilson Moran

John Deasy, Commercial Director UK, Hilson Moran


Aké hlavné problémy sú momentálne v odvetví?

JD: Je ich mnoho, ale podľa nás existujú dva podstatné. Prvým je politika. Všetky vlády realizujú politiku, ktorá pozitívne ovplyvňuje udržateľnosť životného prostredia, ale obmedzené funkčné obdobie a pravidelné zmeny v stavebných predpisoch a legislatíve znamenajú, že je potrebné nájsť rovnováhu
medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi a ambíciami. Ako inžinieri musíme pomáhať našim klientom splniť aktuálne predpisy, ale musíme ich aj povzbudzovať, aby prijímali realizovateľné a nákladovo efektívne riešenia, ktoré im pomôžu dosiahnuť skutočné uhlíkové úspory a účinnosť prevádzky počas
životnosti budovy.

Druhou veľkou výzvou je zlepšenie vnímania profesie projektantov. Technické zariadenia budov, vrátane strojných a inštalatérskych, sú v budovách pred bežným zrakom ukryté a sú nepostrehnuteľné, ak pracujú tak, ako majú. Profesia musí nájsť spôsob, ako predviesť svoju dôležitú rolu v projektovaní budov – aktívnou propagáciou inovácií a nových riešení.


Ako popredná multidisciplinárna spoločnosť
zaoberajúca sa inžinierskym poradenstvom
musíme byť špičkou v odvetví a preto sme sa špecializovali na nízkouhlíkovú infraštruktúru, rekonštrukcie a modernizáciu.

John Deasy

Kde si myslíte, že ležia zdroje príjmov a rastu spoločnosti Hilson Moran v budúcnosti?

JD: Oblasti rastu sú väčšinou spojené s propagáciou a dosahovaním udržateľnosti. Vytvorili sme mechanizmy, aby sme našim klientom ukázali, akým prínosom môžu byť rôzne prístupy, vo vzťahu k šetreniu nákladov, efektívnosti a zníženiu dopadu na klimatické zmeny. Taktiež očakávame, že objavíme inovatívnejšie spôsoby, ako financovať projekty prostredníctvom spolupráce s klientami, developermi a investormi na vytváraní mechanizmov financovania, ktoré by povzbudili spotrebu kapitálu poskytnutím väčších dlhodobých finančných výnosov. .

Aká budúcnosť sa črtá pre komerčné budovy?

JD: Budovy sa musia stať flexibilnejšími a ľahšie sa prispôsobovať novým spôsobom práce a zmenám
konfigurácie alebo dokonca použitia, keďže sa požiadavky počas života budovy menia. To si
zase vyžaduje inováciu, aby boli budovy inteligentnejšie a technológie jednoduchšie, ale vyspelejšie.
Nová mantra bude „menej je viac“.

V budúcnosti sa možno s komerčnými budovami budú spájať niektoré technológie, ktoré majú
zvyčajne uplatnenie inde: fotobioreaktory, vodíkové palivové články a inteligentné sklá, aby sme
vymenovali aspoň niektoré.

Čo sa týka dodávateľského reťazca, plánovanie projektu pomocou technológií ako BIM bude prebiehať
podľa hesla „jeden projekt, jeden tím, jedna dodávka“, pričom risk a zisk sú spoločné a každý
pracuje na dosiahnutí spoločného cieľa. Vítame to s otvorenou náručou.


Význam údržby a servisu v dodávateľskom reťazci
veľmi vzrastie, a to jednak na začiatku pri informovaní o projektoch, ale aj v dlhodobom horizonte pri zabezpečení udržateľnosti.

John Deasy

Sú nejaké konkrétne oblasti, na ktoré sa spoločnosť Hilson Moran zameria v ďalších 5-10 rokoch?

JD: Kľúčovou úlohou najbližších 5-10 rokov bude pasívny dizajn a konštrukcia a vývoj k nulovej uhlíkovej
stope v súlade s cieľom EÚ pre rok 2020 - bude to veľkým prínosom pre našich európskych
aj medzinárodných klientov. Spoločnosť Hilson Moran investovala do odborníkov v infraštruktúre,
pretože tí sa stanú základom úspešného, udržateľného vývoja a zabezpečia vysokú účinnosť počas
životného cyklu. Vďaka tomu budeme môcť navrhovať inteligentné budovy, ktoré nám umožnia
prispôsobiť sa.


    Facebook Twitter LinkedIn