Distribúcia vody

Popis

Popis

Spoľahlivá, čistá a bezpečná distribúcia pitnej vody pre domácnosti a firmy je zjavne hlavnou prioritou vodárenskej spoločnosti. Avšak pretečenie a presakovanie môžu stáť vodárne omnoho viac, ako len stratenú vodu.

Spôsob distribúcie vody závisí na topografii a miestnych predpisoch, a často je kombináciou gravitačného potrubia a tlakových sústav, aby sa dosiahli najlepšie výsledky. Grundfos dodáva čerpadlá a frekvenčné meniče pre celý systém distribúcie vody, vrátane hlavnej a miestnej čerpacej stanice, a zaisťuje spoľahlivé riadenie tlakových zón v celej potrubnej sieti.

Grundfos pomáha znižovať náklady a obmedzovať straty vody v distribučnej sústave pomocou účinnej regulácie tlaku. To sa vykonáva kompenzáciou prebytočného tlaku v potrubnej sústave a znížením tlakových rázov, ktoré spôsobujú nové praskliny.

Distribúcia riadená dopytom Grundfos je viacstupňové technické riešenie pracujúce s proporčným tlakom, pokiaľ je sústava navrhnutá pre zabezpečenie presného prietoku potrebného pri danom tlaku. Zahŕňa viacej čerpadiel pracujúcich na maximálnej účinnosti, namiesto jedného veľkého čerpadla. Grundfos Control MPC zaisťuje proporčnú reguláciu tlaku, postupné zvyšovanie a znižovanie, nadväznú prevádzku až šiestich čerpadiel, sledovanie a reguláciu pomocou jasných textových správ. Grundfos Control MPC pracuje so všetkými typmi čerpadiel a ponúka podstatné ekonomické prínosy vďaka úsporám energie a obmedzeniu strát spôsobenými netesnosťami.

Udržateľnosť distribúcie vody zo zdroja si po čase vyžaduje, aby čerpanie bolo nákladovo efektívne, ponúkalo bezproblémovú prevádzku a bolo energeticky optimalizované. Grundfos má desiatky rokov skúseností s vývojom riadiacich a monitorovacích systémov pre čerpacie riešenia a vyrába vlastné čerpadlové motory pre všetky druhy kvapalín a požiadaviek na ich čerpanie. Zaisťuje to perfektnú zhodu s hydraulickou sústavou, motormi, elektronikou a ďalšími mechanickými súčasťami, ktoré tvoria komplexné riešenia čerpania zaisťujúce najlepší možný bod účinnosti.

Motory s vysokou účinnosťou vyvinuté spoločnosťou Grundfos s alebo bez integrovaného alebo externého frekvenčného meniča s reguláciou otáčok spĺňajú, a v niektorých prípadoch presahujú požiadavky stanovené predpismi pre účinnosť motorov po celom svete. Vzhľadom na to, že priemerne 85 % celkových nákladov sústav čerpadiel počas ich životnosti tvorí spotreba energie, prechod na vysoko účinnú technológiu motorov môže znamenať zníženie týchto celkových nákladov počas životnosti až o 50 % a zníženie nežiaduceho vplyvu na životné prostredie.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Grundfos dodáva externé frekvenčné meniče s reguláciou otáčok (Grundfos CUE), špecializované ovládacie prvky a dohľad cez internet (Grundfos Remote Management), ktoré sú skutočne integrované do čerpacej sústavy. Špecializované regulačné prvky umožňujú jednoduchú reguláciu funkcií čerpadla s ľahko použiteľným rozhraním SCADA. Monitorovacie a regulačné sústavy Grundfos zahŕňajú komunikačné rozhranie typu plug-and-play, ktoré komunikuje cez 95 % komunikačných štandardov dostupných na trhu.

Riešenia Grundfos sú navrhnuté špeciálne pre inštalácie čerpadiel a všetky ich komponenty a sú plne integrované už od začiatku. Analýza nákladov počas životnosti ukázala, ako tento zdanlivo zložitý a nákladný proces vedie k hmatateľným prínosom pre vlastníkov. Grundfos je s vami a s vaším technickým riešením po celú dobu. Ponúka dohody o uvedení do prevádzky pre zaistenie správnej inštalácie a servisnej zmluvy, ktoré pokrývajú všetky fázy od bežnej údržby po audit čerpadiel a náhradné diely.

Súvisiace aplikácie
Riadenie tlaku

Distribúcia riadená dopytom

Vodárenské spoločnosti venujú značné prostriedky na riešenia problémov spojených s tzv. nefakturovanou vodou (NRW). NRW je voda, ktorá bola vyrobená a následne „stratená“ skôr, ako sa dostala k zákazníkovi, takže ju platí vodárenská spoločnosť. International Water Association (IWA) vypracovala podrobnú metodiku pre posúdenie rôznych prvkov NWR a identifikovala nasledujúce prvky: nefakturovaná schválená spotreba, zjavné straty, napríklad krádeže vody a nepresnosť merania, a skutočné straty.

Grundfos má dobré postavenie pri znižovaní a zvládaní skutočných strát spôsobených presakovaním z prasklín v potrubí. Grundfos pomáha dvomi spôsobmi – znížením prebytočného tlaku v potrubnej sústave a potlačením rizika vodných rázov, ktoré spôsobujú nové otvory. Riešenie pre obidva prípady je Grundfos Control MPC.

Dôležitosť zníženia strát vzniknutých presakovaním

Obmedzenie presakovania a pretekania vyžaduje iniciatívy, ako je zvýšená rýchlosť detekcie presakovania, optimalizovanie správy majetku a v neposlednej rade návrh stratégie riadenia tlaku. Riadenie tlaku je dôležitý prvok pri efektívnej eliminácii presakovania.

Cieľom obvyklej stratégie je minimalizovať straty aktuálnych presakovaní a obmedziť riziko vzniku nových. Z dostupných metód pre riadenie tlaku (redukcia tlaku, rázov a regulácia hladiny) je zníženie tlaku najbežnejším z viacerých prístupov. Grundfos vyvinul sústavy pre podporu sústav riadenia, ktoré sú integrované do našich technických riešení.

Nadbytočný tlak a vodné rázy sú hlavnými vinníkmi

Nadbytočný tlak v sústave, ktorý sa vytvára pri nízkom prietoku, je hlavným vinníkom pre zvyšujúce sa straty kvôli existujúcim prasklinám. Funkcia proporčného tlaku zabudovaná do Grundfos Control MPC je jedinečný nástroj pre obmedzenie tohto nadbytku. Regulátor sleduje stav sústavy, detekuje zvýšenie tlaku v sústave a odpovedajúcim spôsobom prispôsobuje nastavené hodnoty. U zákazníka k žiadnej zmene tlaku nedochádza, ale presakovania sú výrazne obmedzené.

Najznámejšie z jednotiek Grundfos Hydro MPC využívajúce vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlo (CR), Grundfos Control MPC, sa taktiež používa v sústavách iných čerpadiel ako CR.

Dôležitým prispievajúcim faktorom k novým presakovaniam sú vodné rázy. Tento jav, spôsobený náhlymi zmenami hybnosti v potrubnej sústave, je možné obmedziť alebo odstrániť znížením rýchlosti toku, postupným zvyšovaním a znižovaním tlaku alebo obmedzením veľkosti čerpadiel. V súčasnosti existujú softwarové analyzačné súbory: líšia sa zložitosťou a závisia na modelovanom procese.

Náhlu zmenu hybnosti spôsobujúce vodné rázy je možné vylúčiť napríklad postupným zvyšovaním, respektíve znižovaním tlaku. Je to štandardná predprogramovaná funkcia Grundfos Control MPC.

Regulácia tzv. nefakturovanej vody (NRW) a optimalizácia sústavy čerpadiel

Pretečenie a presakovanie môžu stáť vodárne o mnoho viac, ako len stratenú vodu. K dispozícii sú odborné znalosti Grundfos pre ochranu zákazníckych sústav čerpadiel proti ničivým účinkom vodných rázov a nadmerného tlaku.

Na základe analýzy podmienok v sústave a priebehu spotreby posúdia špecialisti Grundfos možnosti pre každú distribučnú sieť. Naše odporúčania sú udržiavať ekonomickú úroveň presakovaní a dostupných zdrojov pre udržiavanie stratégie riadenia tlaku.

Napríklad, veľké čerpadlo má veľké spätné vodné rázy. to je faktor zotrvačnosti čerpadla. Menšie čerpadlá znižujú riziko tlakových rázov a predstavujú nižšie kapitálové investície a prevádzkové náklady, a obmedzujú spotrebu energie a straty spôsobené presakovaním.

Proporčná regulácia tlaku je pre Grundfos jedinečná

Proporčná regulácia tlaku automaticky optimalizuje spotrebu energie a minimalizuje straty vody. Toto riešenie je unikátne pre spoločnosť Grundfos. V jednotke Control MPC kompenzuje proporčná regulácia tlaku nadmerný tlak v sústave pomocou automatického prispôsobenia nastavenej hodnoty aktuálnemu prietoku. Pri situáciách s vysokým prietokom sú straty tlaku v potrubnej sústave relatívne vysoké. Ak je tlaková strata v potrubnej sústave 1 bar, musí byť vstupný tlak sústavy nastavený na 6 barov, aby bol dodávaný tlak sústavy 5 barov.

V situácii s nízkym prietokom, môžu byť straty tlaku v potrubnej sústave len 0.2 barov. To by viedlo k zvýšeniu tlaku sústavy na 5.8 barov, ak je nastavená pevná hodnota 6 barov. Týchto nadbytočných 0.8 barov predstavuje nadmernú spotrebu energie a namáhanie hlavného potrubia.

Pre kompenzáciu tohto nadbytočného tlaku sústavy, funkcia proporčnej regulácie tlaku automaticky zníži plniaci tlak na 5.2 barov, čo vedie k výraznému zníženiu spotreby energie a strát vody.

Na stiahnutie

Na stiahnutie


Distribúcia riadená dopytom

Distribúcia riadená dopytom

Spoľahlivá a výhodná distribúcia vody.


Príručka čerpadla

Príručka čerpacej techniky

Návod pre dimenzovanie a optimalizáciu spoľahlivých čerpacích sústav.


DDD

Prípadové štúdie distribúcie riadenej ...

Sústava distribúcie riadenej dopytom od Grundfos (Grundfos Demand Driven Distribution) poskytuje podstatné zníženie tlakových strát a nákladov na energiu.


profil

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok.


Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava