Marketingový súhlas a Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov súvisiace s marketingovými službami spoločnosti Grundfos 

Aké osobné údaje zhromažďujeme, na aké účely a na akom právnom základe? 

Spoločnosť Grundfos zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje od okamihu registrácie pri poskytovaní marketingových služieb. Tieto údaje môžu zahŕňať Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, krajinu pobytu, údaje o zamestnávateľovi a súvisiace informácie, záujmy a pracovnú pozíciu (ďalej len „Osobné údaje“).  

Spoločnosť Grundfos používa Osobné údaje, aby zvýšila úroveň poskytovaných marketingových služieb. Poskytuje Vám tak marketingové služby a personalizované informácie o novinkách, aplikáciách, výrobkoch, udalostiach a propagačných akciách prostredníctvom e-mailu, SMS správ, push notifikácií, telefonicky alebo písomne. 

Aby mohla spoločnosť Grundfos tieto vyššie uvedené účely plniť, zhromažďuje Vaše Osobné údaje, analyzuje Vaše konanie a vytvára profil založený na informáciách o tom, k akým webovým stránkam, aplikáciám a nástrojom spoločnosti Grundfos máte prístup a akým spôsobom ich používate, vrátane toho, či ste si vytvorili Grundfos účet a vyplnili ste dotazník.  

Aby mohla spoločnosť Grundfos analyzovať Vaše konanie, používa Adobe Experience Cloud Visitor ID na identifikáciu návštevníkov a pravidelných užívateľov webových stránok spoločnosti prostredníctvom súborov cookies. Pre viac informácií si prosím prečítajte zásady spoločnosti Grundfos o používaní súborov cookies

Ak máte v spoločnosti Grundfos užívateľský účet, bude Vám pridelené užívateľské identifikačné číslo, ktoré bude uložené pre každú stránku, ktorú ste ako prihlásený užívateľ navštívili. Vaše identifikačné číslo pre platformu Adobe Experience Cloud alebo užívateľské identifikačné číslo je zlúčené s Vašou e-mailovou adresou. Z týchto identifikačných čísel môže spoločnosť Grundfos použiť ďalšie údaje, aby mohla informácie personalizovať a urobiť ich pre Vás marketingovo zaujímavejšie. 

Právnym základom spracovania Vašich Osobných údajov pri zasielaní newsletterov je udelenie Vášho súhlasu (Čl. 6, ods. 1, písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“). 

Ak ste súhlasili s príslušným spracovaním alebo ak je spracovanie inak v súlade s právom podľa platných právnych predpisov, môžu byť Vaše Osobné údaje spracované na iné účely, len ak je to nevyhnutné pre splnenie zákonných alebo regulačných povinností (napr. pri odovzdaní údajov súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní). Ak budú Vaše Osobné údaje spracované na iné účely, poskytneme Vám ďalšie informácie. 

Nie ste povinní poskytnúť súhlas s prijatím marketingových služieb a súvisiacim spracovaním Vašich osobných údajov. Ak súhlas neposkytnete, nebudete môcť využívať tieto marketingové služby. 

Podrobnosti o správcovi údajov a príjemcoch osobných údajov 

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko a Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., organizačná zložka,  Prievozská 4D, SK - 821 09 Bratislava (spoločne „Grundfos“) sú spoločnými správcami Vašich Osobných údajov a zodpovedajú za ich bezpečnosť a spracovanie na vyššie uvedené účely. 

Spoločnosť Grundfos môže zdieľať Vaše Osobné údaje s tretími stranami, ktoré budú pre spoločnosť Grundfos vykonávať funkciu správcu osobných údajov pri spracovaní Vašich Osobných údajov na vyššie uvedené účely. Pri spracovaní údajov sa používajú tieto nástroje: 

  • Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Írsko: Systém používaný spoločnosťou Grundfos na ukladanie všetkých údajov z Vášho profilu a na personalizáciu a zasielanie marketingových materiálov.  
  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Írsko: Systém, ktorý spoločnosť Grundfos používa na analyzovanie Vášho konania (analýza veľkých údajov).  
  • Lokálne spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Grundfos, a ktoré sa budú podieľať na IT podpore vyššie uvedených systémov. 
  • Ostatní konzultanti, ktorí zaisťujú IT podporu pre vyššie uvedené systémy a v rámci týchto systémov sa podieľajú na spracovaní Vašich Osobných údajov v mene skupiny Grundfos. 

Iné oprávnené tretie strany môžu vyžadovať prístup k osobným údajom alebo ich uchovávať, ak to vyžadujú alebo povoľujú platné právne predpisy (napr. vládne orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie strany, ktoré sú verejnými subjektmi).  

Doba uchovávania údajov 

Zhromaždené údaje budú uchovávané na vyššie uvedené účely po dobu nevyhnutne nutnú, a to tak dlho, dokým Váš súhlas s ich uchovávaním nebude odvolaný. To znamená, že ak odvoláte svoj súhlas, spoločnosť Grundfos čo najskôr odstráni odkaz na Váš profil v marketingovom systéme a zachová iba Vaše systémové identifikačné číslo, aby sme Vás v súvislosti s marketingovými službami už nemohli kontaktovať.  

Berte na vedomie, že ak ste súhlasili s marketingovými službami tým, že ste sa prihlásili k využívaniu jednej alebo viacerých služieb spoločnosti Grundfos, napr. vytvorením účtu alebo zaregistrovaním sa do skupiny Grundfos pre inštalatérov, bude spoločnosť spracovávať Vaše Osobné údaje aj na tieto účely. Ak si želáte, aby Vaše Osobné údaje spoločnosť Grundfos v spojitosti s týmito službami už nespracovávala, riaďte sa pokynmi uvedenými v Oznámení o ochrane osobných údajov. 

Ak sa začalo súdne alebo disciplinárne konanie, môžu byť Osobné údaje uložené až do jeho skončenia, vrátane lehoty pre prípadné odvolanie, a potom budú vymazané alebo archivované. 

Vaše Osobné údaje nebudú udržiavané vo formáte, ktorý by Vás umožňoval identifikovať dlhšie, než spoločnosť Grundfos považuje za nutné pre účely, na ktoré boli zhromaždené a spracovávané, alebo než stanovuje platná legislatíva týkajúca sa doby uloženia údajov. 

Vaše práva 

Ak ste vyjadrili súhlas s akýmkoľvek spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nijako neovplyvní zákonnosť spracovania údajov pred jeho odvolaním. 

Právo na prístup k údajom: Máte právo od nás dostať potvrdenie o tom, či Vaše Osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a požiadať o prístup k nim. Informácie o prístupe okrem iného zahŕňajú účely, kvôli ktorým sa údaje spracovávajú, kategórie príslušných osobných údajov a príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Osobné údaje poskytnuté. Toto právo však nie je absolútne a záujmy iných osôb môžu obmedziť Vaše právo na prístup. 

Máte právo dostať kópiu spracovávaných Osobných údajov. Ak budete vyžadovať ďalšie kópie, môžeme Vám na základe administratívnych nákladov účtovať primeraný poplatok.  

Právo na opravu údajov: Máte právo požadovať opravu nepresností v rámci Vašich osobných údajov. V závislosti od účelu, pre ktorý sa údaje spracovávajú, máte právo na kompletizáciu Osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia. 

Právo na vymazanie údajov („právo byť zabudnutý“): Za určitých okolností máte právo na vymazanie Osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a my sme povinní tieto údaje vymazať.  

Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spracovania Vašich Osobných údajov. V tom prípade budú príslušné údaje označené a budú môcť byť nami spracované iba na určité účely. 

Právo na námietku: Za určitých okolností máte právo vzniesť námietky proti nášmu spôsobu spracovania Osobných údajov a požadovať zastavenie spracovania Osobných údajov z dôvodu Vašej mimoriadnej situácie alebo v prípade, že Osobné údaje boli niekedy použité na priamy marketing. 

Právo na prenositeľnosť údajov: Za určitých okolností máte právo dostať Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje odovzdať ďalším subjektom bez prekážok z našej strany. 

Ak si želáte zistiť viac alebo chcete využiť jedno alebo viac z vyššie uvedených práv, spojte sa so spoločnosťou Grundfos prostredníctvom e-mailovej adresy enews@grundfos.com. 

V prípade sťažnosti máte zároveň právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo veci spracovania Vašich Osobných údajov. 

Zmeny v Oznámení o ochrane osobných údajov 

Vyhradzujeme si právo na akúkoľvek zmenu tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak sú zmeny tohto oznámenia považované za podstatné a významné, budete o nich zvlášť informovaní, napr. e-mailom.  

Dátum účinnosti aktualizácie Oznámenia o ochrane osobných údajov 

28/03/2018