Ochrana osobných údajov a obchodné podmienky

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VZŤAHU K OBCHODNÝM KONTAKTOM

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Grundfos zhromažďuje a spracováva osobné údaje a vašej firme a transakčné údaje za účelom obchodného vzťahu alebo potenciálneho obchodného vzťahu s vašou spoločnosťou. V tejto súvislosti, pretože ste kontaktnou osobou pre vašu spoločnosť, Grundfos zhromažďuje a spracováva osobné údaje o vás. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať: vaše ID, meno a priezvisko, adresu pracoviska, názov pracovnej pozície, akademický titul, email, korešpondenčný jazyk, prípadné odpovede na prieskum (ďalej jen "osobné údaje")

Na aké účely zhromažďujeme a spracovávame Osobné údaje?

Spoločnosť Grundfos spracováva osobné údaje, aby mohla poskytnúť Vám a Vašej spoločnosti najlepšie služby a skúsenosti ako zákazníka spoločnosti Grundfos alebo potenciálneho zákazníka spoločnosti Grundfos.

To zahŕňa spracovávanie vašich osobných údajov, aby bolo možné plniť zmluvu s vašou spoločnosťou od procesov identifikácie a zahájenie /ponuky / riadenia ponúk, ako aj pri vyjednávaní, plnení objednávok a popredajných procesoch. Môžeme vám poskytnúť aj možnosť zúčastniť sa prieskumovspokojnosti zákazníkov.

Spoločnosť Grundfos ďalej využíva vaše osobné údaje pre vytváranie správ o činnostiach, ponukách a príležitostiach, aby mohla zákazníkom poskytovať tie najlepšie služby, podporovať vzťahy so zákazníkmi a plánovať obchodné aktivity v obchodných procesoch.

Okrem vyššie uvedených skutočností sú všetky interakcie so zákazníkmi (e-mail, hovory apod.), Vrátane korešpondencie s vami, zaznamenávané do predajného systému spoločnosti Grundfos (viď. nižšie uvedený popis), aby Grundfos mohol sledovať vzťahy so zákazníkmi a zdokumentovať dohody, ktoré boli uzavreté so zákazníkom.

Právny základ zhromažďovania osobných údajov

Spracovanie vašich Osobných údajov je založené na porozumení medzi vami a spoločnosťou Grundfos, že môže myť záujem o nákup od spoločnosti Grundfos, a že spracovanie vašich Osobných údajov je nevyhnutné na splnenie vyššie uvedených účelov. Spracovanie vašich Osobných údajov sa preto považuje za nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na realizáciu potrebných krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy, čo je právny základ spoločnosti Grundfos pre spracovanie vašich Osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679)).

Vaše Osobné údaje môžu byť spracovávané na iné účely, iba ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných alebo regulačných povinností (napr. odovzdanie súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste súhlasili s príslušným spracovaním alebo ak je spracovanie inak legálne podľa platných právnych predpisov. Ak budeme spracovávať vaše Osobné údaje na iné účely, môžeme vám poskytnúť ďalšie informácie.

 

Podrobnosti o správcovi údajov a príjemcoch Osobných údajov

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 s Bjerringbro, Dánsko, telefón +45 87 50 14 00 a váš lokálny subjekt spoločnosti Grundfos (spoločne označované ako „Grundfos“) sú spoloční správcovia údajov a sú zodpovední za bezpečnosť údajov a za spracovanie vašich Osobných údajov podľa vyššie uvedených konkrétnych účelov. Prečítajte si prosím tento odkaz o lokálnych subjektoch spoločnosti Grundfos.

 

Spoločnosť Grundfos môže zdieľať vaše Osobné údaje s tretími stranami, ktoré sa chovajú ako spracovatelia údajov spoločnosti Grundfos, za účelom spracovania vašich Osobných údajov podľa vyššie uvedených účelov. Používajú sa nasledovné spracovávatelia dát:

·         SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Dánsko: Spoločnosť SAP pomáha spoločnosti Grundfos pri spracovaní údajov o zákazníkoch a poskytuje systém na spracovanie.

·         CSC Danmark A/S, Retortvej 8, 1780 Copenhagen, Dánsko: CSC pomáha spoločnosti Grundfos so spracovávaním Osobných údajov o zákazníkoch.

·         ISEC7 Software Limited, Schellerdamm 16, D-21079 Hamburg, Nemecko: ISEC7 pomáha spoločnosti Grundfos pri spracovní Osobných údajov o zákazníkoch.

·         Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Írsko: Spoločnosť Microsoft pomáha spoločnosti Grundfos pri spracovávaní údajov o zákazníkoch a pomáha spoločnosti Grundfosuchovávať údaje v cloudu Microsoft Azure Cloud v Írsku

·         Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24 Írsko: Vaše osobné údaje sú replikované do systému Adobe Campaign a používané buď pre  marketingové účely, ak ste s tým súhlasili alebo pre inú korešpondenciu.

·        Ďalšie miestne spoločnosti v rámci skupiny Grundfos, ktoré pomáhajú s podporou IT pre vyššie uvedené systémy

Ostatné oprávnené tretie strany môžu potrebovať prístup alebo ukladanie osobných údajov, ak to zákony vyžadujú (napr. štátne orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie strany, ktoré sú verejnými subjektmi).

 

Odovzdávanie osobných údajov

V niektorých prípadoch môžu byť vaše Osobné údaje prevedené mimo EÚ/EHP. Spoločnosť Grundfos zaisťuje, že takýto prevod prebehne v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. To znamená, že akákoľvek strana mimo EÚ/EHP, ktorá sa stane držiteľom vašich Osobných údajov, musí zaistiť primeranú úroveň ochrany, napríklad tak, že uzavrie štandardné zmluvné ustanovenia EÚ, prípadne uplatní a bude dodržiavať záväzné obchodné pravidlá. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tejto záležitosti, môžete kontaktovať spoločnosť Grundfos - pozri kontaktné údaje nižšie v sekcii „Ako môžete získať prístup k svojim Osobným údajom? /Ďalšie práva“.

 

Doba uloženia

Vaše Osobné údaje archivujeme iba po dobu nevyhnutne nutnú pre vyššie uvedené účely, a to poskytnutie požadovaných služieb, komunikáciu s vami, umožnenie pracovníkom chatu spoločnosti Grundfos vyhľadávať predchádzajúce chaty, ktoré sa vás týkajú, a tak dlho, ako treba na to, aby sme pre vás vytvorili viac prispôsobené užívateľské prostredie. Vaše Osobné údaje však nikdy nebudú archivované dlhšie než 37 mesiacov.  

Niektoré z vašich Osobných údajov však môžu byť uložené na účtovné účely alebo na účely obhajoby právnych nárokov. Tieto Osobné údaje budú uložené až do uplynutia zákonnej premlčacej lehoty. Okrem toho niektoré vaše Osobné údaje môžu byť uložené v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu.

Ako môžete získať prístup k svojim Osobným údajom? / Ďalšie práva

Právo na prístup: Môžete mať právo od nás dostať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú Osobné údaje týkajúce sa vašej osoby spracovávané, a v prípade, že áno, máte právo požiadať o prístup k týmto Osobným údajom. Informácie o prístupe zahŕňajú okrem iného účely spracovania, kategórie daných Osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú tieto Osobné údaje zverejnené. Toto však nie je absolútne právo a záujmy iných osôb môžu obmedziť vaše právo na prístup.

Môžete mať právo získať kópiu spracovávaných Osobných údajov Pri ďalších požadovaných kópiách môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Právo na opravu: Môžete mať právo získať od nás opravu nepresných Osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelu spracovania môžete mať právo na dokončenie neúplných Osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): Za určitých okolností môžete mať právo získať od nás vymazanie Osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a my môžeme byť povinní tieto Osobné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností môžete mať právo získať od nás obmedzenie týkajúce sa spracovania vašich Osobných údajov. V takom prípade budú príslušné údaje označené a môžu byť namispracované iba na určité účely.

Právo na vznesenie námietok: Za určitých okolností môžete mať právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie alebo v prípade, ak sú Osobné údaje spracovávané na priame marketingové účely kedykoľvek pri spracovaní vašich Osobných údajov, a my môžeme byť požiadaní, aby vaše Osobné údaje už neboli spracovávané.

Právo na prenositeľnosť údajov: Za určitých okolností máte právo dostať vaše Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete mať právo tieto údaje odovzdať inému subjektu bez prekážok z našej strany.

Ak chcete poznať viac informácií alebo chcete využiť jedno alebo viac z vyššie uvedených práv, môžete kontaktovať spoločnosť Grundfos Holding A/S na telefónnom čísle +45 87 50 14 00
alebo vyplnením kontaktého formulára na našich webových stránkach. Niektoré spoločnosti Grundfos majú miestneho úradníka na ochranu údajov, ktorého môžete tiež kontaktovať.
Prečítajte si prosím tento odkaz s prehľadom miestnych poverených osôb na ochranu údajov.

 

Podávanie sťažností

V prípade sťažností máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu ohľadom spracovania vašich Osobných údajov.

Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť toto Oznámenie o ochrane osobných údajov. Súčasné Oznámenie o ochrane osobných údajov bude vždy k dispozícii na stránkach spoločnosti Grundfos.