Podmienky používania digitálnych riešení spoločnosti Grundfos

Podmienky používania digitálnych riešení spoločnosti Grundfos

Podmienky používania

 

Popis služieb

Pri používaní digitálnych riešení („Digitálnych riešení“) spoločnosti Grundfos máte prístup k informáciám a službám poskytovaným spoločnosťou Grundfos.  

Digitálne riešenia sa skladajú z webových stránok spoločnosti Grundfos, z ktorých môžete využívať špecifické služby, ako sú samoobslužné riešenia, kontaktné formuláre, žiadosti o prémiový obsah a pod., a špecifické aplikácie spoločnosti Grundfos, ku ktorým možno získať prístup bez vytvorenia účtu, ako sú Grundfos GO aplikácie a Grundfos Product Center. Pri niektorých aplikáciách bude k dispozícii licenčná zmluva EULA a vy si budete môcť vytvoriť účet a získať prístup k ďalším modulom aplikácií.

 

Prijatie podmienok

Digitálne riešenia, ktoré vám spoločnosť Grundfos poskytuje, vrátane všetkých aktualizácií, vylepšení, nových funkcií a pod., podliehajú týmto Podmienkam používania („PP“). Spoločnosť Grundfos si vyhradzuje právo aktualizovať PP kedykoľvek a bez predošlého upozornenia. Najaktuálnejšiu verziu PP nájdete po kliknutí na hypertextový odkaz „Právne otázky“ umiestnený v spodnej časti našich webových stránok.

Tým, že pristupujete k Digitálnym riešeniam alebo používate webové stránky akýmkoľvek spôsobom, súhlasíte, že budete viazaní týmito PP.

 

Odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť Grundfos poskytuje Digitálne riešenia ako službu, a to len na informačné účely. Odovzdávanie týchto informácií nevytvára žiadnu formu vzťahu so spoločnosťou Grundfos. Nemali by ste sa riadiť podľa informácií poskytovaných prostredníctvom Digitálnych riešení bez toho, aby ste požadovali osobnú asistenciu od spoločnosti Grundfos. Napriek tomu, že sme sa v Digitálnych riešeniach snažili zachovať čo najpresnejšie informácie, software a ďalšie služby, Digitálne riešenia môžu obsahovať chyby alebo opomenutia, za ktoré odmietame akúkoľvek zodpovednosť. Materiál a obsah Digitálnych riešení je poskytovaný „taký, aký je“, a to bez akejkoľvek záruky.

Spoločnosť Grundfos ani jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za žiadne straty hardwaru, softwaru ani súborov spôsobené používaním Digitálnych riešení alebo prvkov stiahnutých alebo používaných z/v Digitálnych riešeniach. Preto spoločnosť Grundfos neposkytuje žiadnu záruku, že Digitálne riešenia alebo služby poskytované v Digitálnych riešeniach, či už spoločnosťou Grundfos alebo v mene spoločnosti Grundfos (vrátane bezplatného stiahnutia softwaru), splnia vaše požiadavky alebo že požiadavky budú neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb, alebo že Digitálne riešenia alebo servery používané spoločnosťou Grundfos neobsahujú vírusy ani chyby, alebo sú plne funkčné alebo presné. Spoločnosť Grundfos sa usiluje o zachovanie Digitálnych riešení a ich fungovanie, ale nie je a nemôže byť zodpovedná za žiadne nedostatky, ktoré môžu existovať v Digitálnych riešeniach alebo pri fungovaní Digitálnych riešení.

Spoločnosť Grundfos môže poskytovať odkazy na iné webové stránky alebo sprístupniť aplikácie tretích strán. Vaše používanie webových stránok a/alebo aplikácií týchto tretích strán je na vaše vlastné nebezpečenstvo.  

Rozhodné právo nemusí umožňovať vylúčenie určitých záruk alebo obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody.Niektoré z vyššie uvedených obmedzení alebo vylúčení sa preto nemusia vzťahovať na vás. V žiadnom prípade však celková zodpovednosť spoločnosti Grundfos ani žiadnej jej dcérskej spoločnosti voči vám neprekročí sumu, ktorú ste zaplatili, ak takáto existuje, pri použití Digitálnych riešení.

 

Nezákonné alebo zakázané použitie

Podmienkou vášho používania Digitálnych riešení je, že Digitálne riešenia nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito PP. Digitálne riešenia nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, vypnúť alebo preťažiť akýkoľvek server spoločnosti Grundfos alebo sieť pripojenú k ľubovoľnému serveru spoločnosti Grundfos, ani nesmiete zasahovať do používania žiadnych Digitálnych riešení žiadnej tretej strany. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k žiadnym Digitálnym riešeniam, iným účtom ani žiadnym serverom spoločnosti Grundfos, a to hacknutím ani akýmkoľvek iným spôsobom. Nesmiete získať ani sa pokúsiť o získanie žiadnych materiálov alebo informácií žiadnymi prostriedkami, ktoré nie sú úmyselne sprístupnené prostredníctvom Digitálnych riešení.  

Nesmiete vedome zavádzať vírusy, trójske kone, červy ani iný materiál, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý.

 

Duševné vlastníctvo

Digitálne riešenia a všetky prvky, ktoré ich vytvárajú, vrátane najmä grafickej charty, údajov, software, textov a log Digitálnych riešení, sú chránené právom duševného vlastníctva, t. j. najmä zákonom o autorských právach a/alebo ochranných známkach.  

Digitálne riešenia a všetky prvky, ktoré ich vytvárajú, vlastní výhradne spoločnosť Grundfos Holding A/S.  

Spoločnosť Grundfos Holding A/S vám udeľuje obmedzenú, nevýhradnú licenciu na používanie Digitálnych riešení, ako je uvedené pre každé Digitálne riešenie.  

Akékoľvek iné použitie Digitálnych riešení alebo jedného z jej prvkov znamená porušenie práv, ak nebolo predtým a konkrétne písomne schválené spoločnosťou Grundfos Holding A/S.

 

Odškodnenie

Ste povinní odškodniť, chrániť a brániť spoločnosť Grundfos (vrátane jej dcérskych spoločností) pred akoukoľvek zodpovednosťou, nárokmi, stratami a výdavkami vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na advokáta, ktoré súvisia s vaším porušením týchto Podmienok používania alebo s použitím alebo zneužitím účtu spoločnosti Grundfos.

 

Právne spory

Akýkoľvek spor vyplývajúci z používania aplikácií alebo z výkladu PP sa riadi právnymi predpismi Dánska, s výnimkou porušenia právnych noriem. Výhradným miestom pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou EULA bude Mestský súd v Kodani v Dánsku.  

Ak by zákony vzťahujúce sa na tieto podmienky mohli byť neskôr vykladané alebo zmenené tak, že jedno alebo niekoľko ustanovení budú neúčinné alebo neplatné, nebude to mať za následok neplatnosť podmienok ako celku.

 

Rôzne

Spoločnosť Grundfos si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Digitálne riešenia bez udania dôvodu alebo predošlého upozornenia. Spoločnosť Grundfos si tiež vyhradzuje právo ukončiť prístup k Digitálnym riešeniam a ich používaniu vám, vášmu správcovi prístupu alebo ktorémukoľvek vášmu poverenému užívateľovi, a to kedykoľvek, bez udania dôvodu alebo predošlého upozornenia. Bez obmedzenia vyššie uvedenej skutočnosti môže spoločnosť Grundfos kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť prístup k Digitálnym riešeniam, ak porušíte nejakú z PP.

PP tvorí celú dohodu medzi spoločnosťou Grundfos a vami ako užívateľom a nahrádza všetky predošlé dohody.  

Ak spoločnosť Grundfos nevynucuje žiadne konkrétne ustanovenie, spoločnosť Grundfos sa nevzdáva svojho práva učiniť tak neskôr. Ak súd bude považovať niektoré podmienky konkrétne pre vás neuplatniteľné, zostávajúce podmienky budú zachované. Spoločnosť Grundfos môže túto zmluvu postúpiť podľa svojho uváženia akémukoľvek právnemu subjektu v skupine Grundfos.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Pre dodanie Digitálnych riešení spoločnosť Grundfos zhromažďuje vaše osobné údaje. Ak používate Digitálne riešenia spoločnosti Grundfos, uznávate, že spoločnosť Grundfos spracováva vaše osobné údaje v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.  

V Grundfose uznávame, že si želáte zachovať dôvernosť osobných informácií, ktoré poskytujete on-line, a sme si vedomí, že sme povinní poskytnúť príslušnú ochranu a zodpovedné spracovanie všetkých osobných informácií, ktoré získame.  

Ak si myslíte, že nemôžete prijať tieto Zásady ochrany osobných údajov, odporúčame nepoužívať Digitálne riešenia spoločnosti Grundfos.

 

Aké údaje zhromažďujeme a spracovávame?

Ak používate Digitálne riešenia spoločnosti Grundfos, spoločnosť Grundfos môže zhromažďovať osobné údaje o vašej osobe, ako je vaše meno, spoločnosť, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa a adresa IP, a tiež prihlásenie k chatu medzi vami a pracovníkom chatu spoločnosti Grundfos, ak používate diskusné fórum („Osobné údaje“).  

Spoločnosť Grundfos registruje a spracováva Osobné údaje z dôvodu dodania požadovaných služieb, ak:

 • Používate určité samoobslužné platformy a kontaktné formuláre,
 • Nám posielate otázku alebo nám poskytujete spätnú väzbu,
 • Používate naše fórum chatu dostupné v rôznych krajinách,
 • Nám poskytujete akékoľvek Osobné údaje prostredníctvom našich webových stránok alebo aplikácií.

Môžete sa rozhodnúť, či chcete spoločnosti Grundfos poskytnúť vaše Osobné údaje. Ste však povinní poskytnúť Osobné údaje za účelom používania Digitálnych riešení spoločnosti Grundfos. Ak Osobné údaje neposkytnete, nebudete môcť používať všetky funkcie v Digitálnych riešeniach spoločnosti Grundfos.

 

Na aké účely zhromažďujeme a spracovávame Osobné údaje?

Spoločnosť Grundfos využíva vaše Osobné údaje na to, aby dodala požadované služby v súlade s požadovanými Digitálnymi  riešeniami, vrátane dialógu s vami o ponukách a pod. na vyžiadanie.  

Ďalej spoločnosť Grundfos používa Osobné údaje a vaše používanie Digitálnych riešení, aby vám poskytla najlepšie možné rady na účely zhromažďovania znalostí, informácií a analýz s cieľom vytvoriť úplný obraz zákazníkov a získať väčšie pochopenie požiadaviek a správania našich zákazníkov. Tieto poznatky využívame pri vytváraní prispôsobených užívateľských skúseností. Ostatne, pri komunikácii na fóre chatu spoločnosti Grundfos je relácia chatu medzi vami a spoločnosťou Grundfos zaznamenávaná a ukladá sa kópia chatovej relácie, aby sa zaistilo, že funkcia chatu funguje optimálne a pracovníci chatu spoločnosti Grundfos môžu vyhľadať predchádzajúce chaty, ktoré sa vás týkajú, aby vám mohli lepšie pomôcť.  

Spoločnosť Grundfos neukladá informácie o spôsobe platby, ako sú čísla kreditných kariet, čísla bankových účtov a podobne.

 

Právny základ zhromažďovania osobných údajov

Spracovanie vašich Osobných údajov je založené na porozumení medzi vami a spoločnosťou Grundfos, že budete používať jedno alebo viaceré Digitálne riešenia spoločnosti Grundfos, a že spracovanie vašich Osobných údajov je nevyhnutné na splnenie vyššie uvedených účelov. Spracovanie vašich Osobných údajov sa preto považuje za nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na realizáciu potrebných krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy, čo je právny základ spoločnosti Grundfos pre spracovanie vašich Osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679)).  

Vaše Osobné údaje môžu byť spracovávané na iné účely, iba ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných alebo regulačných povinností (napr. odovzdanie súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste súhlasili s príslušným spracovaním alebo ak je spracovanie inak legálne podľa platných právnych predpisov. Ak budeme spracovávať vaše Osobné údaje na iné účely, môžeme vám poskytnúť ďalšie informácie.

 

Kto je správcom údajov a komu zverejňujeme osobné údaje (spracovatelia údajov)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko, telefón +45 87 50 14 00 a váš lokálny subjekt spoločnosti Grundfos (spoločne označované ako „Grundfos“) sú spoloční správcovia údajov a sú zodpovední za bezpečnosť údajov a za spracovanie vašich Osobných údajov podľa vyššie uvedených konkrétnych účelov. Prečítajte si prosím tento odkaz o lokálnych subjektoch spoločnosti Grundfos.

Spoločnosť Grundfos môže zdieľať vaše Osobné údaje s tretími stranami, ktoré sa chovajú ako spracovatelia údajov spoločnosti Grundfos, za účelom spracovania vašich Osobných údajov podľa vyššie uvedených účelov. Používajú sa nasledovné dátové procesory:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland: Microsoft provides IT infrastructure.
 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko: Spoločnosť Grundfos využíva Google Webmaster Tools & Search Console and Google Analytics. Okrem toho spoločnosť Grundfos na svoje webové stránky umiestňuje skripty “Google DoubleClick Adservices” (on-line reklamný nástroj). Samotná spoločnosť Grundfos nemá prístup k službe Google Doubleclick, ktorú spravuje spoločnosť Dentsu Aegis Network A/S.
 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Copenhagen K, Dánsko: Dentsu Aegis Network A/S spravuje on-line reklamu.
 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Írsko: Spoločnosť Grundfos využíva riešenie Adobe Experience Cloud na vytváranie, spravovanie a optimalizáciu digitálnych riešení spoločnosti Grundfos.
 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA:Spoločnosť MaxMind poskytuje služby určovania polohy založené na protokole IP, ktoré zobrazujú dôležité informácie na mape zamerané na vašu lokalitu. Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA: Spoločnosť Marketo dodáva e-mailový automatizovaný marketing. Facebook. 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Írsko: Facebook poskytuje Facebook Pixel - skript na webových stránkach pre efektívnejšie zdieľanie on-line reklám.
 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Írsko: Spoločnosť LinkedIn príležitostne poskytuje LinkedIn Website Retargeting - skript na webových stránkach pre efektívnejšie cielenie on-line reklám.
 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko: Spoločnosť LogMeIn poskytuje pomoc pri ukladaní a vyhľadávaní prepisov chatu
 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Nemecko: Spoločnosť IDSM poskytuje a podporuje systém Grundfos Service Mapm.
 • SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Dánsko: Spoločnosť SAP pomáha spoločnosti Grundfos pri spracovaní údajov o zákazníkoch a poskytuje systém na spracovanie.
 • Ďalšie lokálne spoločnosti v rámci skupiny Grundfos, ktoré pomôžu s podporou IT pre vyššie uvedené systémy.

Ostatní príjemcovia, obvykle konzultanti, ktorí pomôžu s podporou IT pre vyššie uvedené systémy a tiež so spracovaním vašich Osobných údajov v mene spoločnosti Grundfos vo vyššie uvedených systémoch.

Ostatné oprávnené tretie strany môžu potrebovať prístup alebo ukladanie osobných údajov, ak to zákony vyžadujú (napr. štátne orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie strany, ktoré sú verejnými subjektmi).

Odovzdávanie osobných údajov

V niektorých prípadoch môžu byť vaše Osobné údaje prevedené mimo EÚ/EHP. Spoločnosť Grundfos zaisťuje, že takýto prevod prebehne v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. To znamená, že akákoľvek strana mimo EÚ/EHP, ktorá sa stane držiteľom vašich Osobných údajov, musí zaistiť primeranú úroveň ochrany, napríklad tak, že uzavrie štandardné zmluvné ustanovenia EÚ, prípadne uplatní a bude dodržiavať záväzné obchodné pravidlá. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tejto záležitosti, môžete kontaktovať spoločnosť Grundfos - pozri kontaktné údaje nižšie v sekcii „Ako môžete získať prístup k svojim Osobným údajom? / Ďalšie práva“.

 

Doba uloženia

Vaše Osobné údaje archivujeme iba po dobu nevyhnutne nutnú pre vyššie uvedené účely, a to poskytnutie požadovaných služieb, komunikáciu s vami, umožnenie pracovníkom chatu spoločnosti Grundfos vyhľadávať predchádzajúce chaty, ktoré sa vás týkajú, a tak dlho, ako treba na to, aby sme pre vás vytvorili viac prispôsobené užívateľské prostredie. Vaše Osobné údaje však nikdy nebudú archivované dlhšie než 37 mesiacov.  

Niektoré z vašich Osobných údajov však môžu byť uložené na účtovné účely alebo na účely obhajoby právnych nárokov. Tieto Osobné údaje budú uložené až do uplynutia zákonnej premlčacej lehoty. Okrem toho niektoré vaše Osobné údaje môžu byť uložené v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu.

 

Ako môžete získať prístup k svojim Osobným údajom? / Ďalšie práva

Podľa platných zákonov máte rôzne práva (za podmienok stanovených v príslušnom zákone).

Odvolanie súhlasu: Ak ste vyhlásili váš súhlas s akýmkoľvek spracovaním Osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Takéto odstúpenie neovplyvní zákonnosť spracovania pred udelením súhlasu.  

Právo na prístup: Môžete mať právo od nás dostať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú Osobné údaje týkajúce sa vašej osoby spracovávané, a v prípade, že áno, máte právo požiadať o prístup k týmto Osobným údajom. Informácie o prístupe zahŕňajú okrem iného účely spracovania, kategórie daných Osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú tieto Osobné údaje zverejnené. Toto však nie je absolútne právo a záujmy iných osôb môžu obmedziť vaše právo na prístup.

 

Môžete mať právo získať kópiu spracovávaných Osobných údajov Pri ďalších požadovaných kópiách môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Právo na opravu: Môžete mať právo získať od nás opravu nepresných Osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelu spracovania môžete mať právo na dokončenie neúplných Osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.   

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): Za určitých okolností môžete mať právo získať od nás vymazanie Osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a my môžeme byť povinní tieto Osobné údaje vymazať.  

Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností môžete mať právo získať od nás obmedzenie týkajúce sa spracovania vašich Osobných údajov. V takom prípade budú príslušné údaje označené a môžu byť nami spracované iba na určité účely.  

Právo na vznesenie námietok: Za určitých okolností môžete mať právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie alebo v prípade, ak sú Osobné údaje spracovávané na priame marketingové účely kedykoľvek pri spracovaní vašich Osobných údajov, a my môžeme byť požiadaní, aby vaše Osobné údaje už neboli spracovávané.  

Právo na prenositeľnosť údajov: Za určitých okolností máte právo dostať vaše Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete mať právo tieto údaje odovzdať inému subjektu bez prekážok z našej strany.

Ak chcete poznať viac informácií alebo chcete využiť jedno alebo viac z vyššie uvedených práv, môžete kontaktovať spoločnosť Grundfos Holding A/S na telefónnom čísle +45 87 50 14 00 alebo vyplnením kontaktného formulára
na našich webových stránkach. Niektoré spoločnosti Grundfos majú miestneho úradníka na ochranu údajov, ktorého môžete tiež kontaktovať. Prečítajte si prosím tento odkaz s prehľadom úradníkov na ochranu údajov.

 

Podávanie sťažností

V prípade sťažností máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu ohľadom spracovania vašich Osobných údajov.

Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť toto Oznámenie o ochrane osobných údajov. Súčasné Oznámenie o ochrane osobných údajov bude vždy k dispozícii na stránkach spoločnosti Grundfos.