Glykol v motoroch ponorných telies

Za účelom ochrany voči poškodeniu zamrznutím počas prepravy a skladovania sú SP čerpadlá chránené zmesou vody a glykolu. Aj keď glykol nie je toxický, po vylúčení triedy nebezpečenstva znečistenia vody "0" (WHC 0 = žiadne nebezpečenstvo znečistenia vody) bola táto zmes posunutá do triedy nebezpečenstva znečistenia vody "1" (WGK 1 = ľahké nebezpečenstvo znečistenia vody). Aj keď sa na vyššie uvedenú skupinu vzťahuje minimálny limit 200l/kg, niektoré miesne úrady správy vôd majú samostatné predpisy požadujúce, aby motorová kvapalina bola úplne bez glykolu. Pred inštaláciou čerpadla prosíme, kontaktujte príslušný miestny úrad správy vôd

ohľadne tohto limitu. Je jednoduché na mieste vypustiť motorovú kvapalinu a nahradiť ju normálnou vodovodnou vodou (viď prevádzkové pokyny).