Vykurovací systém nedosahuje požadovanú teplotu.

Možná príčina poruchy

Je aktívny automatický nočný režim zastavenia

Zmenili sa hydraulické podmienky. Je nutné čerpadlo týmto podmienkam prispôsobiť.

Ak je aktívny nočný režim zastavenia

Nočný režim zastavenia aktivujete pomocou Tlačidla 4.

V režime "AutoAdapt"

Možná príčina poruchy: Funkcia "AutoAdapt" nie je schopná správne prispôsobiť vykurovací systém.

Odstránenie poruchy

Na 5 minút vypnite čerpadlo pomocou vypínača na vedení elektrického napájania (nie vypínač na čerpadle) a potom ho opäť zapnite.

Na prepínanie medzi možnými vykurovacími cyklami použite tlačidlo 5, kým sa znovu neaktivuje funkcia "AutoAdapt". Automatické nastavenie môže požadovať niekoľko hodín na adaptovanie sa na krivku systému.

Ak toto opatrenie nevedie k požadovanému výsledku, čerpadlo je možné konfigurovať na (špecifické) krivky.

Odstránenie poruchy

Začnite stláčaním tlačidla 5 prepínať medzi štyrmi možnými pomernými a konštantnými tlakovými krivkami a každé nastavenie odskúšajte približne po dobu 2 hodín.

Ak u prívodu tepla nie je badateľný žiaden nárast:

Na prepnutie na Konštantnú Rýchlosť II použite tlačidlo 5 a toto nastavenie odskúšajte približne po dobu 2 hodín. Ak u prívodu tepla nie je badateľný žiaden nárast, prepnite na Konštantnú Úroveň Rýchlosti III

Ak u prívodu tepla nie je badateľný žiaden nárast, prosíme, zavolajte Vášho odborného technika.