Vykurovací systém je hlučný.

Možná príčina problému

Prietok je príliš veľký

Toto je možné riešiť nastavením čerpadla na inú voľbu než "AutoAdapt"

Všimnite si nastavenie čerpadla, ktoré sa zobrazí na displeji.

Potom použite tlačidlo 5 na prepnutie čerpadla do režimu "AutoAdapt".

Ak je prívod tepla v tomto bode dostatočný, ponechajte čerpadlo v tomto nastavení.

Ak prívod tepla nie je dostatočný, vráťte sa na predchádzajúce nastavenie pomocou tlačidla 5 a následne zavolajte Vášho odborného technika.

Možná príčina problému

Vzduch v sústave.

Odstránenie poruchy

Tieto poruchy dokáže odstrániť iba kvalifikovaný odborník.