Čerpadlo nepracuje. Na ovládacom paneli sa neobjaví nič.

Možné príčiny problému:

Žiadne napájacie napätie

Porucha čerpadla

Odstránenie poruchy

Poistka prívodného napájacieho vedenia čerpadla sa rozpojila. Vráťte poistku späť na správne miesto.

Ak bol na prívodné napájacie vedenie čerpadla inštalovaný "RCD" istič poruchového prúdu, vedenie sa preruší. Opäť zapnite "RCD".

Ak toto opatrenie nedosiahne požadovaný efekt, prosíme, zavolajte Vášho odborného technika.