Na čo sa odvolávajú termíny "sací režim" a "sacia výška"?

Termín "sací režim" sa odvoláva na stav nasávania s negatívnym nasávacím tlakom, u ktorého je čerpané médium privádzané z bodu nachádzajúceho sa pod nasávacím otvorom čerpadla a ktoré je v kontakte s atmosférou (otvorený systém). To znamená, že tlak pôsobiaci na nasávací otvor čerpadla je menší alebo rovný atmosferickému tlaku. Odstredivé čerpadlá vždy vyžadujú dostatočný nasávací tlak z dôvodu zabezpečenia toho, aby bol výkon čerpadla v súlade s výkonovou krivkou.

Dostupný NPSH je pre správnu prevádzku rozhodujúci. Je to parameter systému, ktorý musí byť väčší, než je čerpadlom požadovaná hodnota HPSH plus poistná rezerva minimálne 0.5 m:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m poistná rezerva