Aká je úloha obtokových vedení a ako by mali byť vedené?

Za účelom zaistenia adekvátneho chladenia a mazania čerpadla musí čerpadlom pretekať dostatočný objem média. Nedostatočné chladenie a mazanie vedie k prehrievaniu, opotrebovaniu ložísk, treniu medzi plochami tesnení, priesakom tesnenia hriadeľa, čo potom vedie k poruchám a zlyhávaniu čerpadla. To je dôvod, prečo je potrebné inštalovať obtokové vedenie, ak existuje riziko, že čerpadlo nemôže pracovať s nevyhnutým minimálnym prietokom.

 

Obtokové vedenie musí byť vedené z vetracieho otvoru čerpadla alebo výstupného otvoru čerpadla, buď naspäť na saciu stranu (ak je to možné), alebo do nádrže, za účelom zabezpečenia dostatočného chladenia pomocou čerpaného média. Na druhú stranu musí byť možné, aby čerpané médium vychladlo predtým, než je privedené naspäť do čerpadla za účelom prevencie prehriatia čerpadla. Z tohto dôvodu nesmie byť obtokové vedenie nikdy pripojené priamo k nasávaciemu otvoru čerpadla. Obtokové vedenie bolo správne nakonfigurované, ak boli splnené požiadavky na minimálny prietok pre príslušné čerpadlo tak, ako je to špecifikované v prevádzkových pokynoch. Pri plnom zaťažení nesmie objem tečúci cez systém a obtok presiahnuť maximálny výstupný prietok čerpadla.