Čo robiť, ak elektrický prúd motora čerpadla presiahne elektrický prúd plného zaťaženia?

Existuje niekoľko príčin, prečo by pri prevádzke čerpadla mohol byť povolený elektrický prúd plného zaťaženia prekročený: Podpätie, prúdová nerovnováha u trojfázových motorov, motor so skratom, nesprávne vedenie alebo chyba elektrických zapojení, príliš vysoká viskozita alebo hustota čerpaného média alebo opotrebované resp. zablokované čerpadlo.

Každopádne je možné, že je čerpadlo poddimenzované pre príslušné aplikácie a teda pracuje s prekračovaním jeho menovitého prietoku. V tomto prípade skúste čiastočne uzavrieť uzatvárací ventil na tlačnej strane za účelom priškrtenia prietoku, kým sa elektrický prúd motora nevráti do akceptovateľných medzí.