ECADEMY

Platforma Ecademy bola vytvorená výlučne pre informačné účely. Žiadna časť informácií v nej uvedených nemá byť chápaná ako poradenstvo pre akúkoľvek záležitosť. Zodpovednosť za získanie poradenstva z relevantného zdroja leží na strane užívateľov.

Spoločnosť Grundfos nepreberá zodpovednosť za straty, ktoré môžu vzniknúť zo získania alebo použitia informácií získaných na stránke Ecademy. Týmto spoločnosť Grundfos výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť, v plnej miere prípustnú podľa platného zákona, vzhľadom na konanie alebo opomenutie užívateľov vykonané na základe takýchto informácií.

Súčasťou poskytovaných služieb je možnosť odpovedať na kvízové otázky. Ako účastník kvízov môžete získať ocenenia. Tie vám budú doručené a nie je možné ich vrátiť alebo vymeniť.

Účasť v kvízoch je dobrovoľná a bezplatná a Grundfos má právo stiahnuť alebo pozmeniť kvízy kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Každý účastník/jednotlivec môže vyhrať len jednu cenu pripadajúcu na štyri ukončené témy.

Grundfos si vyhradzuje právo podľa uváženia ukončiť prístup k stránke a takéto ukončenie môže zahŕňať odňatie bodov, ktoré boli získané, ale sa nevyužívajú, v prípade zneužitia členstva. Takéto zneužitie môže predstavovať napr. nedisciplinované alebo nezdvorilé správanie k spoločnosti Grundfos alebo jej partnerom alebo voči ich zamestnancom. Každý účastník/jednotlivec smie mať len jeden účet na stránke Ecademy. Ukončenie členstva bude tiež následkom akéhokoľvek úmyselného zneužitia alebo uvedenia nepravdivých údajov.